Advokatfirma Mettevoll AS
bannerimage.jpg

Kurs

Kurs

Alle som arbeider som eiendomsmeglere, fagansvarlige eller er advokater som stiller sikkerhet for eiendomsmegling må delta på totalt 15 timer godkjent etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderårene. For å oppfylle dette kravet ved hvert årsskifte bør alle meglere ha minst 7 eller 8 timer etterutdanning hvert år.

Vi tilbyr godkjent som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere. Vår målsetting er at alle våre kurs skal være konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Alle våre kurs godkjent av Finanstilsynet.

Våre forelesere, advokat Johan Arnt Mettevoll og advokatfullmektig Dag Sønsthagen, har alle lang erfaring med kursvirksomhet for eiendomsmeglere, og holder kurs for en rekke av landets største meglerkjeder og meglerforetak.

Vi tilbyr kurspakker til firmaer og foreninger i forbindelse med blant annet kickoff og fagdager. I tillegg arrangerer vi egne kurs med åpen påmelding.

En oversikt over de kursene som kan tilbys til firmaer og foreninger finnes i vår kurskatalog her. En oversikt over våre egne kurspakker med åpen påmelding finner du her.

For bestilling av våre kurs eller påmelding til et av våre åpne kurs kan du ta kontakt på kurs@mettevoll.no.

Kursoversikt

Kategorier:

Nye kurs 2018

Behandling av klientmidler

Korrekt behandling av klientmidler er et grunnleggende krav som stilles til alle eiendomsmeglere og advokater. I dette kurset gjennomgås regelverket knyttet til behandling av klientmidler, hvem som har instruksjonsretten over klientmidler og hvilke krav som stilles til dokumentasjon m.v. som kreves for at megler skal kunne foreta utbetaling fra klientkonto. Videre gjennomgås krav til oppgjørsoppstilling, avstemninger og hvem som kan disponere over foretakets klientkonto m.v.

GDPR, bruk av blancoskjøter, hvitvasking og andre spørsmål

General Data Protection regulaton (GDPR) stiller krav til formalisering av behandling av personopplysninger, i kurset gjennomgås hovedtrekkene og hva man må være oppmerksom på. Videre behandles Finanstilsynets retningslinjer for "off marked" salg, praktiske problemstillinger knyttet til bruk av blancoskjøter og spørsmål knyttet til hvitvasking.

Nye regler i landbruksjussen, odel og konsesjon

I 2009 og 2017 ble det gjort store endringer i reglene knyttet til odel og konsesjon. I kurset gjennomgås hovedreglene med særlig vekt på de endringene som har skjedd i disse reglene.

God meglerskikk/hvitvasking – etiske spørsmål

Advokater som driver eiendomsmegling som en del av sin advokatvirksomhet vil både være underlagt lov om eiendomsmegling og advokatforskriften. Disse reglene ivaretar forskjellige interesser som ikke lett lar seg forene. Også i forhold til hvitvaskingsreglene er det forskjell i reglene for advokatvirksomhet og eiendomsmegling. I tillegg til at kurset er godkjent som etterutdanning for eiendomsmeglere kan det også påregnes godkjent av Advokatforeningen som etikktimer.

Eiendomsmeglers profesjonsansvar – nyere dommer

Eiendomsmeglere er underlagt et strengt profesjonsansvar. I dette kurset gjennomgås en del nyere dommer som klargjør grensen for meglers ansvar m.v.

Ny eierseksjonslov

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018. Formålet med dette kurset er å gi en gjennomgang av hva som er endret fra tidligere lov.


Praktisk eiendomsmegling:

Hvilke feil gjør megler? – meglers ansvar 16/8522 - 2 timer

I kurset gjennomgås eksempler fra rettspraksis og reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingtjenester m.v. hvor eiendomsmegler/advokater har blitt idømt ansvar. Her gjennomgås eksempler på hva som kan gå galt fra inngåelse av oppdragsavtale til avslutningen av det økonomiske oppgjøret.

Eiendomsmeglers undersøkelsesplikt – bruk av boligssalgsrapport17/1949 - 2 timer

Det sentrale i dette kurset er eiendomsmeglers plikt til å innhente og på hvilken måte opplysningene må videreformidles til interessenter/kjøpere. Her gjennomgås relevante bestemmelser samt problemstillinger knyttet til opplysninger megler innhenter fra grunnbok, takstmann, kommunen m.v. I tillegg gjennomgås reglene for inngåelse av avtaler, eiendomsmeglers rolle, aktuelle bestemmelser i lov og forskrift om eiendomsmegling, rettspraksis samt regler og praksis knyttet til føring av budjournal. Avslutningsvis tas problemstillinger i forbindelse med bruk av boligsalgsrapport opp.


Eiendomsmeglingslov:

Lov om eiendomsmegling – ansvar og roller17/1949 - 1 time

I dette kurset gjennomgås hovedtrekkene i ansvarsfordelingen i meglerforetaket med særlig vekt på ansvarlig meglers rolle og ansvar i den praktiske gjennomføringen av et eiendomsmeglingsoppdrag. Det legges vekt på ansvarlig meglers oppgaver og ansvar i forhold til fagansvarlig og medhjelpere. Formålet med kurset er å bevisstgjøre ansvarlige meglere om hvilket "ansvar" de har.

Eml. § 5-2 – Kan eiendomsmeglere investere i fast eiendom? 16/8170 - 1 time

Eiendomsmeglingslovens § 5-2 oppstiller forbud mot at eiendomsmeglere/advokater«direkte eller indirekte»  «driver handel med fast eiendom», eller «driver annen virksomhet som er egnet til å svekke tilliten» til «integritet eller uavhengighet». Finanstilsynet har i sin praktisering av forbudet lagt en svært streng forståelse til grunn. Finansdepartementet har gjennom klagebehandling i enkeltsaker satt grenser for i hvilken utstrekning eiendomsmeglere/advokater kan eie fast eiendom utover egen bolig og fritidsbolig. I foredraget gjennomgås grensen for når eiendomsmeglere/advokater kan investere i fast eiendom.


Oppgjør/klientmiddelbehandling:

Krav til behandling av klientmidler – kjøper eller selgers penger? 16/8637 - 2 timer

I foredraget gjennomgås reglene for korrekt behandling av klientmidler i forbindelse med eiendomsmegling, herunder hvilke krav som stilles til fullmakter, kontroll av avstemninger m.v.  Videre gjennomgås ved hjelp av praktiske eksempler problemstillinger knyttet til krav fra kjøper og selger om å få utbetalt penger som står på meglers klientkonto. Herunder i hvilken utstrekning megler plikter å ta stilling i slike konflikter og hvilke alternativer megler har.

Kurset er primært rettet mot fagansvarlige og advokater som har ansvar for behandling av klientmidler, men vil også være nyttig for meglere som skal gi råd til kunder når det oppstår konflikter.

Oppgjørsoppdrag - Hvor går det galt?    16/11765 - 2 timer

I dette kurset er det fokus på forskjellen mellom ordinære eiendomsmeglingsoppdrag og rene oppgjørsoppdrag. Hvilke krav stilles etter lov om eiendomsmegling ved gjennomføring av oppgjørsoppdrag?  Bruk av klientkonto, innståelse til banker, innfrielse av heftelser, bruk av medhjelper og øvrige formelle krav etter lov om eiendomsmegling.

Kurset passer advokater og andre som i hovedsak bare påtar seg oppgjørsoppdrag.

Overtakelser og oppgjør– hva kan gå galt? – 17/1949 - 2 timer

Den mest kritiske fasen i et eiendomsmeglingsoppdrag er overtakelse og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret. Det er som oftest her problemene oppstår. I kurset tas det utgangspunkt i hvilke rettslige konsekvenser en gjennomført overtakelse har. Videre ser vi på hva som skjer dersom kjøper ikke betaler, disposisjonsretten over klientmidler, oppgjør mot tinglyst skjøte, sletting av heftelser og tvangsmidler dersom kjøper har overtatt uten at kjøpesummen er betalt.

Kurset gir en grunnleggende innføring og passer for alle som arbeider med eiendomsmegling.

Meglers ansvar for oppgjør og klientmidler samt overtakelse 17/1949 - 3 timer

I dette kurset er det fokus på klientkonto, og regler knyttet til bruk av klientmidler, oppgjørsoppstilling og hvordan man skal forholde seg til krav om tilbakehold av penger fra en av partene. Vi ser også på hva som skjer med klientmidlene dersom partene ikke blir enige og pengene blir stående på klientkonto.

Formålet med kurset er å bevisstgjøre deltakerne om regler knyttet til behandling av klientmidler slik at de kan svare kjøper og selger på spørsmål knyttet til overtakelse og tilbakehold av penger.

Fallgruver for meglere; Hvem eier eiendommen og kjøpesummen?  15/4492 - 3 timer

Hvem av partene eier eiendommen og kjøpesummen når selger eller kjøper går konkurs? Kurset gir en gjennomgang av praktiske problemstillinger knyttet til skillet mellom hjemmel og eiendomsrett i forhold til ektefeller, samboere, sameiere, dødsbo, konkursbo og tvangsinndrivelse. I tillegg gis en gjennomgang av hvordan megler skal forholde seg til de enkelte problemstillinger gjennom hele oppdragsprosessen, megler krav på provisjon og problemstillinger knyttet til umatrikulert eiendom.

I kurset belyses forskjellen på eiendomsrett og rettsvern, og vi ser på hvordan eiendomsmegler må forholde seg til dette. Videre ser vi på spørsmål knyttet til penger som står på klientkonto og meglers krav på vederlag dersom kjøper og selger går konkurs.


Salg av brukt vs. ny bolig

Avhendingsloven – en gjennomgang av aktuelle problemstillinger     16/8240

Tema for kurset er de sentrale bestemmelsene i avhendingsloven, og de spørsmål og grensedragninger dette gir grunnlag for. I kurset gjennomgås en rekke spørsmål knyttet til avgrensingen av lovens virkeområde mot salg av kontraktsposisjoner, hva som utgjør en mangel, krav til vesentlighet av mangel der eiendommen er solgt «as is, krav til reklamasjon, vilkår for heving mv. I gjennomgangen gis det en rekke praktiske eksempler fra dommer som illustrerer problemstillingene.

Salg av bolig etter bustadoppføringslova (grunnkurs) 16/8963

I dette kurset gis en innføring i bustadoppføringslova. Herunder når loven kommer til anvendelse, lovvalg i kontrakter, krav til garantier, dagmulkt m.v. Formålet med kurset er å gi en oversikt over hvilke krav som stilles til salgsoppgave og kontrakt ved formidling av boliger under oppføring.

Kurset er eget for alle som har behov for en grunnleggende innføring i bustadoppføringslovas regler.

Formidling av mindre prosjekter etter bustadoppføringslova 17/1949

Tema for kurset er de problemstillingene som megler ofte møter når man skal selge boliger under oppføring for mindre entreprenører. I kurset gjennomgås meglers rolle som rådgiver overfor "eplehageutbyggere". Av temaer som tas opp er bl.a. klausulerte tomter hvor utbygger ikke eier tomten selv, lovvalg, tidspunkt for ferdigstillelse/dagmukt, salg etter ferdigstillelse m.v.

Salg av ny bolig – utfordringer for megler 14/6220

I kurset gjennomgås praktiske eksempler på grensegangen mellom avhendingslov og bustadoppføringslov, videresalg av kontraktsposisjoner, tidspunkt for ferdigstillelse/dagmulkt og andre problemstillinger meglere som selger i prosjekter ofte stilles overfor.


Tvangssalg:

Problemstillinger i forbindelse med tvangssalg 15/4492

Kurset behandler aktuelle problemstillinger som kan oppstå som medhjelper for tingretten i forbindelse med tvangssalg. Bl.a. gjennomgås problemstillinger knyttet til fravikelse, omsorgsplikt, medhjelpers erstatningsansvar, bud og mangler.


Arv/skifte:

Arv/Skifte - Aktuelle spørsmål i forbindelse med salg av fast eiendom 14/5801 - 3 timer

Formålet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over de problemstillingene en eiendomsmegler kan måtte ta stilling til i forbindelse med salg av fast eiendom i forbindelse med skifte etter samlivsbrudd eller dødsfall.

Praktiske spørsmål om arv og skifte (grunnkurs)   17/2018 - 2 timer

I dette kurset gis en grunnleggende innføring i reglene knyttet til arv og skifte. Herunder gjennomgås sentrale bestemmelser i arve- og skiftelov som regulerer forhold eiendomsmeglere ofte får spørsmål om i forbindelse med fast eiendom.

NB! Kurset er beregnet på eiendomsmeglere og kan ikke påregnes godkjent av Advokatforeningen som pålagt etterutdanning. Kurset er godkjent av Kredittilsynet og vil også for advokater telle som pålagt etterutdanning etter eiendomsmeglingsloven/eiendomsmeglingsforskriften.


Fast eiendom/borettslag/tomtefeste:

Eierseksjoner15/8957- 2 timer

I eierseksjonssameier gjelder en rekke bestemmelser som regulerer rettigheter mellom sameierne. Dette gjelder krav til tilleggsdel, bruk av fellesareal, reseksjonering, sameiemøte, stemmerett/mindretallsvern m.v.

I kurset gjennomgås en rekke eksempler fra rettspraksis som regulerer rettstilstanden bl.a. når det gjelder vedlikehold av krev til tilleggsdel, takterrasser, parkering m.v.

Fallgruver ved omsetning av borettslagsandeler17/2018 - 2 timer

I kurset gjennomgås noen sentrale temaer knyttet til overdragelse av borettslagsandeler. Dette er bl.a. ombygging, vedtekter, vedtaktsveto, godkjenning av andelseier, dyrehold, dugnadsplikt og IN-ordning.

Tomtefeste - hva gjelder?    15/12916- 2 timer

I kurset gjennomgås grunntrekkene om tomtefeste, om hvordan det er rettslig organisert. Videre gjennomgås forholdet mellom dagens tomtefestelov og eldre tomtefesteavtaler som dagens lov delvis ikke gjelder for. Andre temaer hvordan eiendomsmeglere skal handtere ikke-tinglyste festekotnrakter m.v

 På bakgrunn av en dom i den internasjonale domstolen i Strasbourg har Stortinget endret reglene om oppjustering av festeavgift og hvilken pris som skal betales ved innløsning av festetomt. I kurset redegjøres også for disse endringene.


Forkjøpsrett/servitutter/tinglysning/skatt:

Servitutter   13/8362 - 1 time

Kurset omhandler problemstillinger knyttet til servitutter, med særlig fokus på veg- og strøk- servitutter og rettsvirkningene av disse.


Andre kurs:

Plikter etter lov om hvitvasking – krav til rutiner/undersøkelser 17/1886 - 1 time

Eiendomsmeglere og advokater har plikt til å iverksette tiltak for å forhindre hvitvasking av penger. Dette innebærer at eiendomsmeglere/advokater må gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til ID og formålet med transaksjonen. Lov og forskrift om eiendomsmegling stiller krav om alle skal ha gjennomført en risikovurdering og ha etablert rutiner for hvordan man avdekker hvitvasking. I kurset gjennomgås kravene og det gis eksempler på hvordan slike rutiner kan etableres i tillegg til en praktisk veiledning om hvordan man rapporterer mistanke om hvitvasking.

Kurset er egnet for hvitvaskingsansvarlige og advokater.

Blancoskjøte 16/3235 - 1 time

Bruk av blancoskjøte stiller særskilte krav til aktsomhet for eiendomsmegler/advokater. I kurset gis en gjennomgang av hvilke problemstillinger man skal være oppmerksom på når kjøper ønsker blancoskjøte.

Organisering av advokaters eiendomsmegling etter dagens lov og forskrift 15/4492 - 2 timer

Målgruppen for kurset er advokater som driver eiendomsmegling på bakgrunn av sin advokatbevilling. I kurset gjennomgås bestemmelser i lov og forskrift om eiendomsmegling som har særlig betydning for advokater, herunder ansvar, bruk av fullmektig og medhjelper, annen næringsvirksomhet, etterutdanning og særlige spørsmål knyttet til oppgjørsoppdrag.

Hva er obligasjonsleiligheter?  17/2018- 1 time

Kurset er praktisk vinklet slik at man blir kjent med hva en obligasjonsleilighet er, og hvilke fallgruver som finnes ved salg og oppgjør etter slike handler. 

Vergemålsloven 16/12291 - 1 time

Vergemålsloven gir regler om umyndige, både de som er umyndig p.g.a. alder og de som av andre årsaker helt eller delvis er fratatt rettslig handleevne. I kurset gjennomgås hva som gjelder med særlig vekt på kjøp og salg av fast eiendom og andre problemstillinger eiendomsmeglere kan komme borti i forbindelse med sitt arbeid. Også regler knyttet til fremtidsfullmakt blir gjennomgått.

Kurset passer for alle som ønsker en innføring i reglene om vergemål etter ny vergemålslov.

Praktisk tinglysning 17/2018 - 3 time

I kurset gjennomgås krav til dokumenter som skal tinglyses, herunder de vanligste årsakene til at dokumenter nektes tinglyst. I tillegg gjennomgås regler knyttet til konsesjon, innhold i pantedokumenter, innhold i avtaler som skal tinglyses, fullmakter, seksjonering, dokumentavgift m.v.

Dette kurset kan også avholdes over to timer.

Etikk – hvilke krav kan stilles til advokater ved eiendomsomsetning 17/xxxx - 2 timer

Formålet med kurset er å belyse forskjellen i de krav som stilles i samsvar med god meglerskikk i forhold til de krav som stilles i de advokatetiske reglene (kapittel 12 i advokatforskriften). Det legges her særlig vekt på forskjellen mellom å være mellommann og partsrepresentant.

Videre gjennomgås reglene for annen næringsvirksomhet i lov om eiendomsmegling sett opp mot hvilke advokatoppdrag som kan kombineres med eiendomsmegling. Taushetsplikt etter lov om eiendomsmegling vurderes opp mot advokaters lovbestemte fortrolighetsplikt. Også forskjellen i kravene til advokater og eiendomsmeglere i relasjon til hvitvaskingsregelverket behandles.

NB! Kurset kan også påregnes godkjent av Advokatforeningen som obligatoriske etikktimer for advokater

Eiendomsmeglers rådgivning i skattespørsmål   16/13201 - 2 timer

Formålet med kurset er å bevisstgjøre deltakerne i forhold til hvor langt eiendomsmegler ansvar for å gi råd til kunder i skattespørsmål går.

I kurset gjennomgås med eksempler fra rettspraksis hvilke krav som stilles til eiendomsmeglers rådgivning i skattesaker. I kurset gjennomgås hovedreglene om skatt på fast eiendom som lovgiver og rettspraksis forutsetter at eiendomsmegler skal kjenne til. Her gis en praktisk rettet gjennomgang av hva eiendomsmegler skal svare på, hva man ikke skal svare på og hvordan slik informasjon bør gis.

Kort om skatt15/4492 - 1 time

I kurset gis en gjennomgang av hovedreglene om skatt i forbindelse med salg av fast eiendom.